ALV 2022

Het bestuur van RV Pampus nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op woensdag 11 mei 2022. Aanvang: 20.00 uur.

De notulen van de ALV 2021 zullen twee weken voor de vergadering op de website staan.
De cijfers van 2021 en de begroting voor 2022 staan ook op de website en worden toegelicht ter vergadering.

 Agenda:

Pauze

  • Speerpunten 2022
  • Stukken ter besluitvorming
  • Samenstelling/wisseling bestuur
  • Samenstelling kascommissie
  • Rondvraag

Alle leden, ouders van  jeugdleden, donateurs zijn van harte welkom.
Wij hopen jullie te mogen begroeten op 6 april a.s.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Mirjam Frerejean,
Secretaris

Downloads: